Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:18
6056 103a 500
Reposted fromsavatage savatage vianot-alice not-alice
20:13
20:10
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:07
7673 2501 500
Reposted fromRowena Rowena viakarmacoma karmacoma
18:17
Reposted fromshakeme shakeme viamadlenaa madlenaa
18:17
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viamadlenaa madlenaa
18:16
4395 74fb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
18:15
4416 5d8e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
16:02
.
22:02
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
22:02
22:01
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:58
21:57
21:44
0240 daeb
Reposted fromsavatage savatage viacorvax corvax
21:43
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:43
19:38
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakarmacoma karmacoma
19:36
5683 e42f
19:36
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl