Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
10:21
"(…) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu." 
— Artur Andrus “Boks na Ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak”
10:19
10:19
6359 0b40 500
10:17
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:12
15:56
15:56
0143 ab5c 500
Reposted frombrumous brumous viaegocentricgirl egocentricgirl
15:50
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
13:12
7572 284b 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:11
12:37

*Melanchujnia*

A
W tych czasach
Człowiek
w
Człowieku
Człowieczeństwo
Morduje

— Piotr Tokarz
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
09:45
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoldwater coldwater
09:44
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
09:44
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:08
6181 83be 500
16:07
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
15:55
4685 59cf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
15:52
19:05
Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.
— Stanisław Przybyszewski
Reposted fromintotheblack intotheblack
18:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl